Isännöinnin eettiset ohjeet

Isännöinnillä on ratkaiseva merkitys asuinympäristömme ylläpidossa. Ammattitaitoinen isännöitsijä osaa järjestää viihtyisän elinympäristön ylläpidon elinkaariedullisesti. Isännöinnin auktorisointi ISA ry on laatinut hyvää isännöintitapaa koskevat isännöinnin eettiset ohjeet jatkuvasti kehittyvän isännöintitoiminnan tueksi. Ne sisältävät konkreettisia ohjeita arkipäivän tilanteisiin eli linjauksia sen suhteen, miten isännöitsijän tulee eri tilanteissa toimia.

Isännöinnin eettisten ohjeiden avulla tuetaan kiinteistöalan kehittymistä ja turvataan isännöintitehtävien riittävän korkeatasoinen hoitaminen, kiinteistönpidon osaamisen lisääntyminen ja alan yleisen arvostuksen kehittyminen.

Isännöinnin eettiset ohjeet ovat seuraavanlaiset:

Isännöintiyritys

 • toimii huolellisesti ja tilaajan edun mukaisesti
 • kertoo palveluistaan ja hinnoitteluperusteistaan selkeästi
 • toimii avoimesti tilaajan hankinnoissa ja käyttää kumppaniverkostoa tilaajan eduksi
 • toimii tasapuolisesti
 • edistää avoimuutta ja suhtautuu viestintään myönteisesti
 • noudattaa vaitiolovelvollisuutta luottamuksellisen tiedon suhteen, eikä käytä väärin saamiaan tietoja
 • huolehtii parhaansa mukaan siitä, että tilaaja tuntee isännöinnin eettiset ohjeet
 • ottaa vastaan vain omien kykyjen ja resurssien mukaisia toimeksiantoja
 • tiedostaa vastuunsa, velvollisuutensa ja vaikutusmahdollisuutensa
 • tuntee toimialansa lainsäädännön ja normit
 • huolehtii ammattitaitonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä
 • ylläpitää ja kehittää isännöinnin arvostusta
 • kunnioittaa isännöintialan muita toimijoita ja kilpailee rehellisesti
 • sitoutuu harmaan talouden torjuntaan
 • edistää tehokasta energian ja materiaalien käyttöä

Isännöinnin keskeiset tehtävät

Seuraavassa on yleisimpiä isännöitsijän tehtäviä. Isännöinnin sisällöstä sopivat kuitenkin viime kädessä asiakas ja palveluntuottaja.

Hallinnolliset tehtävät

 • kokoukset
 • kiinteistön sopimusasiat
 • turvallisuus- ja vakuutusasiat
 • kiinteistön työntekijöiden työsuhdeasioiden hoitaminen ja esimiestehtävät
 • ilmoitusvelvollisuudet
 • muut hallinnolliset tehtävät

Kiinteistön taloushallintoon liittyvät tehtävät

 • talous-, vero ja toimintasuunnittelu
 • rahaliikenne
 • kirjanpito ja tilinpäätös

Kiinteistön teknisen ja toiminnallisen kunnon ylläpitämiseen liittyvät tehtävät

 • ylläpitotaso ja huoltokirja
 • kiinteistönhoitotehtävien järjestäminen
 • kiinteistön ja rakennusten kunnossapito
 • huoneistojen kunnossapito- ja muutostöiden seuranta
 • yhtiön korjaus- ja perusparannushankkeet

Mitä on hyvä isännöinti?

Hyvään isännöintiin kuuluu oleellisesti seuraavat osatekijät:

 • tiedon hankkimisen, jakamisen ja käyttämisen taito
 • jatkuvan kaaoksen selkeyttämisen taito
 • oman aktiivisuuden ylläpitäminen ja oikea tilannetaju
 • asiakkuuksien ja vuorovaikutustaitojen hallinta
 • oman toimijaverkoston virittäminen pysyvään toimintakuntoon
 • luottamusta herättävä, luonteva ja aitoutta osoittava toiminta
 • kokonaisuuksien hallinta ja taloudellinen ajattelutapa
 • työssä viihtyminen ja oman työn arvostaminen

Laatutakuu

Isännöinti ja Tilipalvelu Anneli Poikselkä ja sen työntekijät sitoutuvat noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita. Toiminnan pääperiaatteita ovat toiminnan selkeys ja ripeys. Asunto-osakeyhtiön toimeksiantajana toimii hallitus. Isännöinnin toiminta perustuu osakkaiden tasavertaiseen kohteluun ja ylläpitämiseen. Toimeksiantoihin vastataan ja hoidetaan asiat siten, ettei jälkikäteen tarvitse kysyä, onko asiat hoidettu. Toiminnankehittäminen on osana jatkuvaa ja jokapäiväistä toimintaa yrityksessämme.